Upload hóa đơn có OMO trên 220,000vnd, đổi ngay vé vui chơi miễn phí cho cả gia đình (vé bao gồm 2 người lớn & 1 trẻ em)

TẢI ẢNH HÓA ĐƠN

Huớng dẫn cách chọn hóa đơn hợp lệ

Lưu ý: Hình chụp hóa đơn cần rõ nét và đầy đủ
các thông tin sau: Sản phẩm OMO - Giá trị sản phẩm
- Ngày mua hàng - Mã hoá đơn

NHẬP THÔNG TIN

Tôi đã đọc thông báo về quyền riêng tư của Unilever tại đây