Hoa mai 1
Hoa mai 1
Hoa mai 1

Danh sách đổi vé Đầm Sen

STT Họ và tên Số người Địa điểm Mã hóa đơn
1 Phan Ngọc Tình 3 Đầm sen Hồ Chí Minh
2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 2 Đầm sen Hồ Chí Minh
3 Trần Ngọc Diễm My 3 Đầm sen Hồ Chí Minh
4 Trịnh Minh Tùng 3 Đầm sen Hồ Chí Minh
5 Hoàng Thị Hằng 3 Đầm sen Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Cửu Minh Thư 3 Đầm sen Hồ Chí Minh
7 Lê Kim Dung 3 Đầm sen Hồ Chí Minh
8 Lê Tăng Kim Hằng 3 Đầm sen Hồ Chí Minh
9 Nguyễn Thanh Trí 3 Đầm sen Hồ Chí Minh
10 NGUYỄN THANH HIẾU 3 Đầm sen Hồ Chí Minh